CARBOOCEAN Proje Özeti

 

CARBOOCEAN dünya denizlerindeki karbon kaynak ve kayıplarının sahin değerlendirmesini amaçlayan uluslararası bir projedir.  Hedefi, hava ile deniz arasındaki senelik net CO2 transfer miktarı belirsizliklerini Dünya çapında yarıya, Atlas Okyanusu için ise dörtte birine indirmektir. Atlas Okyanusu’na ağırlık vererek, günümüzden 200 yıl öncesini ve sonrasını kapsayan sürede karbon dengesini tanımlayacak ve belli bir metoda-dayanan anlayış ve geleceğe yönelik tahminler sunacaktır. Aşağıdaki henüz çözümlenmemiş sorulara güvenilir yanıtlar sağlamak bu projenin beklenen başarıları arasındadır.

-         Kuzey ve Güney Atlas Okyanusu’ndaki CO2 kaybı tam olarak ne kadardır? Örneğin, Dünya okyanuslarının yoğun, derin su kütlelerini sağlayan bu bölgelerde karbonun yüzeyden derinlere taşınımı ne kadar etkili bir şekilde gercekleşmektedir?

-         Avrupa’daki nehirlerin ve iç denizlerin Batı Avrupa’daki CO2 alımı sonucunda Kuzey Atlas Okyanusu’nun büyük ölçekli CO2 dengesine katkısı nedir?

-         Denizlerde karbon alımını etkileyen temel biyojeokimyasal geribildirimler nelerdir ve nasıl işlerler?

-         Önümüzdeki 200 sene için beklenen iklim değisikliği uygulandığında bu geribildirimlerin küresel ve bölgesel çapta sayısal etkileri nelerdir?

 

CARBOOCEAN bu sorulara kapsamlı büyük-ölçekli gözlemleri, metod çalışmalarını ve ileri düzeyde bilgisayar modellerini birarada kullanarak ve problemin nicelikte önem taşıyan yanlarına ağırlık vererek cevaplar arayacaktır. Proje, sırası ile tanımlama, anlayış ve geleceğe yönelik tahmin ile eşdeğer üç temel üzerine kuruludur- gözlemler, metod çalışmaları ve entegre model çalışmaları:

-         Yüksek kaliteli saha verileri ve gözlemlere dayanarak son 200 senenin denizlerdeki karbon dengesinin tanımlanması

-         Saha, laboratuvar ve sayısal model çalışmalarına dayanarak denizlerdeki karbon döngüsünün dış etkenlerdeki degişimlere tepkisininin anlaşılması

-         Model sonuçlarının gözlem ve yeni geridönümlerin sentezleyerek günümüz 200 yıl öncesi ve sonrasını kapsayan sürede entegre karbon bütçesinin olusturulması

Also available as .doc.